Kedves Hallgató!

 

Szeretsz segíteni másoknak?

Fontosnak tartod a hallgatói érdeket?

Akkor köztünk a helyed!

 

Dunaújvárosi Egyetem - EHÖK Elnökségi tagok és Küldöttgyűlési tagok választása

A DUE Választási Bizottság pályázati kiírása EHÖK ELNÖKSÉGI TAG és KÜLDÖTTGYŰLÉSI TAG pozíciókra

 

Dunaújvárosi Egyetem Rektora 2018. április 03-06. közötti időszakra írta ki a DUE- EHÖK Elnökség tagjainak és Küldöttgyűlési tagjainak választását.

 

Pályázás feltételei: Pályázatot csak a Dunaújvárosi Egyetem aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali és levelező tagozatos hallgatója nyújthat be. Csak egy tisztségre lehet pályázatot benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·         Fényképes önéletrajz

·         Motivációs levél

 


A pályázat beadásának határideje, helye: 2018. március 27. 16:00 óráig -  Kerpely Antal Kollégium 33-as épület 106-os iroda (Dózsa Gy. u. 33.)

Pályázható tisztségek és feladatkörei:


 

Az Általános alelnök

(4)        Az Általános alelnök az EHÖK gazdasági és a hallgatók oktatási- és szociális feladatainak felelős vezetője.

(5)        Feladatkör:

 

a)      Az EHÖK Alapszabály TVSZ, a TJSZ egyéb, a hallgatókat érintő szabályzatok, valamint a feladatával kapcsolatos irányadó szabályzatok megismerése és azok rendeltetésszerű alkalmazása.

b)      Szervezi és koordinálja az EHÖK gazdasági feladatait.

c)      A hallgatók érdekeinek képviselete a hallgatókat érintő tanulmányi-, és szociális feladatokban.

d)      Gondoskodik az EHÖK költségvetése végrehajtásának nyilvántartásáról.

e)      Gazdasági kérdésekben javaslatot tesz, illetve véleményt nyilvánít az elnök, elnökség, illetve az EHÖK érintett testületei részére.

f)       Felelős az EHÖK szabályszerű pénz- és vagyonkezeléséért.

g)      Végrehajtja az elfogadott költségvetést és ezzel kapcsolatosan évente gazdasági beszámolót készít, melyet a Felügyelő Bizottság véleményezése alapján a Küldöttgyűlés fogad el. Ezt követően az elfogadott beszámolót megküldi a kancellárnak.

h)      Az EHÖK Iroda működési rendjének kidolgozása, ellenőrzése.

i)        Segíti az EHÖK által támogatott szakmai és öntevékeny hallgatói csoportok gazdasági ügyeinek intézését.

j)        Gazdasági referens munkájának értékelése.

k)      Kapcsolatot tart az Egyetem Gazdasági Osztályával és a DJB-vel.

l)        Havi bontásban írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartozik az FB-nak, az EHÖK Elnökségnek.

m)    Felel a Gazdasági Osztálynak elküldött számlák iktatásáért.

n)      Felel a költségvetés végrehajtása során keletkezett dokumentumok Egyetemi szabályzatainak való megfelelőségéért és teljességéért.

o)      Pályázati lehetőségek figyelése.

p)      Hetente négy óra ügyelet tartása az EHÖK Irodában.

q)      Az oktatói munka hallgatói véleményezésének koordinálása.

r)       Szükség szerint, de a szorgalmi időszakban legalább havi rendszerességgel összehívja és levezeti az OSzB ülését.

s)       Tanulmányi és szociális referens munkájának értékelése.

 

(6)        Jogkör:

 

a)      Kötelezettséget vállalhat az elnök beleegyezésével a költségvetés alapján a DUE-EHÖK nevében a Kancellárral közösen pénzügyi ellenjegyzéssel.

b)      Aláírási joggal rendelkezik a "Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzat, 1." feliratú bélyegző használatával az EHÖK költségvetés végrehajtásával kapcsolatos tevékenysége során (pl. költségvetési terv, ajánlatkérés, költségkalkuláció).

c)      Tisztségénél fogva a Szenátus szavazati jogú tagja, DJB szavazati jogú tagja.

d)      Képviseli a EHÖK-ot minden olyan döntéshozó testületben, amelybe Szabályzat illetve jogszabály feladatkörére utal.

e)      Az EHÖK Elnök tisztségének a 6. § (13) bekezdésében meghatározottak szerinti megszűnése esetén a megüresedett elnöki tisztség betöltéséig, illetve az elnök távolléte esetén átmeneti jelleggel ellátja az EHÖK elnöki feladatait.

f)       Az OSzB elnöke.

g)      A Tanulmányi Bizottság (továbbiakban: TB) szavazati jogú tagja.

 

A Közéleti ügyekért felelős alelnök

(10)      A Közéleti ügyekért felelős alelnök feladata az EHÖK hírnevének gondozása, arculata és külső megjelenése, illetve a (külföldi)hallgatókat érintő rendezvények megszervezését és sikeres lebonyolítását koordinálja.

(11)      Feladatkör:

 

a)    Az EHÖK Alapszabály, TVSZ, a TJSZ egyéb, a hallgatókat érintő szabályzatok, valamint a feladatával kapcsolatos irányadó szabályzatok megismerése és azok rendeltetésszerű alkalmazása.

b)   Kapcsolattartás az Egyetem Kommunikációs Központjával.

c)    Információáramlás biztosítása az EHÖK-on belül.

d)   Az EHÖK belföldi és külföldi kapcsolatainak fenntartása, kommunikálása.

e)    Az EHÖK honlap működtetésének koordinálása.

f)     Az EHÖK elnöksége által hozott döntések, határozatok nyilvánosságának biztosítása.

g)    Folyamatos kapcsolattartás az EHÖK és az egyéb öntevékeny szervezetekkel.

h)   Havi bontásban írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartozik az FB-nak, az EHÖK Elnökségnek.

i)     Hetente négy óra ügyelet az EHÖK Irodában.

j)     Az Egyetemen a testnevelés órákat tartó óraadókkal való kapcsolattartás.   Kulturális- és sport rendezvények szervezése és lebonyolítása.

k)   Kulturális- és sportesemények figyelése, és erről a hallgatók tájékoztatása.

l)     Segít az Alumnival kapcsolatos rendezvények, programok megszervezésében, lebonyolításában.

m) Rendszeres egyeztetés a DUE DSE-vel.

n)   Folyamatos kapcsolattartás a SportPont program képviselőivel.

o)   Szükség szerint, de a szorgalmi időszakban legalább havi rendszerességgel összehívja és levezeti az RszB ülését.

p)   Rendezvényszervező referens és PR és marketing referens munkájának értékelése.

 

(15)      Jogkör:

 

Az EHÖK képviselete minden olyan döntéshozó testületben, amely e Szabályzat illetve más szabályozás feladatkörébe utal.

 

 

Küldöttgyűlési Tag

(1)        Az EHÖK Küldöttgyűlése 10 főből áll, mely tagokat az egyes intézetekhez tartozó nappali és levelezős hallgatók választják meg az 1. sz. mellékletben meghatározott választási eljárási rend szerint az alábbi megosztásban:

 

a)        Informatikai Intézet                                   3 fő

b)        Műszaki Intézet                                         3 fő

c)        Tanárképző Központ                                1 fő

d)        Társadalomtudományi Intézet                    3 fő

 

Mandátumuk a megválasztásuktól számított 1 évig érvényes.

(2)        Az EHÖK legfelsőbb döntéshozó és ellenőrző szerve a Küldöttgyűlés, mely dönthet minden olyan ügyben, melyet jelen Szabályzat, jogszabály, egyetemi szabályzat, hatáskörébe utal.

 

(3)        A Küldöttgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozik:

 

a)        az EHÖK Alapszabályának elfogadása és módosítása,

b)        az éves EHÖK költségvetés elfogadása,

c)        az Elnökség féléves/éves beszámolójának elfogadása,

d)        az FB tagjainak választása pályázatok alapján,

e)        megbízott elnökségi tag választása (szükség esetén),

f)         az FB féléves beszámolójának elfogadása,

g)        az EHÖK Elnökség tagjainak visszahívása,

h)        az EHÖK tagok havi juttatásának elfogadása évente a TJSZ 13§ (1) bekezdésére figyelemmel,

i)          írásbeli javaslattétel szabályzatok módosítására, valamint a költségvetési források felhasználására.

 

 

 

Dunaújváros, 2018. március 14.

 

 

Dunaújvárosi Egyetem Választási Bizottsága s.k.

 

© 2017 Dunaújvárosi Egyetem Hallgatói Önkormányzat. Designed By Vámosi Zoltán